språkförståelse

Förbättra hörförståelsen hos barn med DLD!

Idag ett inlägg ni inte vill missa: en nypublicerad studie om hur man kan förbättra förmågan att förstå “mellan raderna” och därmed öka förståelsen av berättelser hos 5-6-åringar med språkstörning/DLD. Forskarna delar dessutom med sig av sitt behandlingsmaterial så det är bara att ladda hem och börja använda! :)

Tillbaka till skolan: att bygga läsförståelse

Läsförståelse är en av de mest komplexa förmågorna - och en av de viktigaste - som elever förväntas tillägna sig i skolan. Därför är det viktigt att vi som arbetar med elever med och utan språklig sårbarhet har en förståelse kring hur komplext läsförståelse är, och de olika delar som behöver finnas på plats för att få en djupare förståelse av en text.

I dagens inlägg hoppas jag få er att reflektera kring hur ni arbetar med läsförståelse, era rekommendationer kring ert arbete med läsförståelse och ge lite användbara  länkar till att bygga vidare på ert eget arbete med läsförståelse!

Språk för hela livet - även äldre ungdomar med språkstörning behöver stöd!

Äldre ungdomar med språkstörning behöver få stöd i att utveckla språkliga förmågor för att klara kommunikativt krävande situationer i vuxenlivet, t.ex. en arbetsintervju. I dagens forskningsblogg skriver jag om ett behandlingsprogram för att träna just detta, och argumenterar varför logopeder inte bara bör finnas som en del av elevhälsan men också på arbetsförmedlingen och stödinstanser för ungdomar och unga vuxna.

Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik

Min sommarläsning just nu är den statliga utredningen som bland annat ska föreslå hur utbildningen för elever med grav språkstörning "bör tillgodoses på grundskole- och gymnasienivå” - återkommer med blogginlägg om detta när jag läst klart!

Idag tänkte jag dock ta ett litet sommarsidospår utifrån en intressant studie om språkstörning och matematik. Eftersom både språk och matematik är symboler (ljud/ordbild som representerar något helt annat) - hur påverkar språkstörning matematisk förmåga?

Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

När vi förstår språk så skapar vi inre bilder eller mentala modeller, och detta är något som elever med språkstörning har visat sig ha svårt med. Går det att specifikt träna upp förmågan att skapa inre bilder och kan det hjälpa elever att minnas och förstå berättelser?

Läsförståelse i skolan - så mycket mer än att kunna svåra ord

Vi vet att ordförråd är viktigt för att förstå t.ex. lärobokstexter. Men ett gott ordförråd räcker inte. Det finns andra specifika språkliga färdigheter som har visat sig vara viktiga för läsförståelse och om vi kan undersöka dem så har vi bättre möjlighet att hjälpa elever med läsförståelsesvårigheter.

Att mäta läsförståelse: utmaningar och fallgropar

Hur bra är de verktyg vi använder för att mäta elevers läsförståelse? Vad påverkar elevers resultat på läsförståelsetester? Keenan och Meenan (2014) visar att vilket test vi väljer spelar stor roll, och att det är viktigt att analysera vilka förmågor som behövs för att klara olika läsförståelseuppgifter.

Hur djupt och brett är ett ordförråd?

Vad är ett ordförråd? Hur ser det ut? I dagens inlägg skriver jag om ordförrådets bredd och djup hos elever med språkstörning utifrån en studie av McGregor och kollegor (2013). Det är nämligen inte bara mängden ord i ens ordförråd som spelar roll när vi bearbetar språk.

Om äldre skolbarn och grammatisk träning

Idag blir det mer behandling i forskningsbloggen, men på mikronivå istället för makronivå. Susan Ebbels har utvecklat och utvärderat metoden formkodning (Shape Coding) som används för grammatisk behandling för äldre elever med grav språkstörning, och den vill jag skriva om idag.

Läsförståelse - meningen med att läsa

Läsförståelse är en av de mest komplexa språkliga aktiviteterna vi ägnar oss åt, och idag vill jag ge några exempel på hur man kan arbeta ämnesspecifikt och språkspecifikt med läsförståelse för elever med språkstörning (eller andra som har svårigheter med läsförståelse), och ge förslag till vidare läsning.

Grammatik är inte bara regler - lexikon spelar roll

Just nu är en av mina favoritstudier en studie av Leclercq et al. (2014), och den vill jag sammanfatta idag. Anledningen till att jag tycker att den är så intressant är att den visar att hur vanliga eller ovanliga orden i en mening kan påverka grammatisk förståelse hos elever med språkstörning - trots att de kan orden!