bidra till forskning genom att berätta och förklara!

Att kunna uttrycka sig med språk – till exempel att kunna berätta för en kompis om en rolig händelse, eller kunna förklara hur något fungerar – är viktigt både socialt och för att klara kunskapskraven i skolan. Men…det saknas kunskap om hur svenskspråkiga barn och ungdomar klarar olika berättande- och förklarandeuppgifter - därför startades forskningsprojektet Att förklara och berätta!

Projektets mål

Målet med projektet är att ge bättre verktyg för undersökning av språklig förmåga till svenska logopeder som träffar barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter, och för att beskriva hur berättande och förklarandeförmåga utvecklas i mellan- och högstadiet. Detta kan du/ditt barn/din ungdom hjälpa till med!

Denna del av projektet Att förklara och berätta är ett samarbete mellan skollogopederna i Sundsvall (i Barn- elevhälsa och stödteam) och Anna Eva Hallin, logoped och ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.

Vem kan vara med?

Vi bjuder in elever i årskurs 3-8 som talar svenska att delta i projektet genom inbjudningar på skolplattformar under april/maj 2019. De barn/ungdomar som deltar från Sundsvalls kommun ska ha en typisk tal- språk- läs- och skrivutveckling. Det betyder att man inte kan delta om man har (eller har haft) några kända språk- läs- eller skrivsvårigheter (t.ex. dyslexi eller språkstörning). Man kan inte heller ha hörselnedsättning, ADHD, autismspektrumstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Flerspråkiga elever är varmt välkomna att delta men måste ha gått i svensk skola i minst 5 år hösten 2019.

Deltagande innebär att eleven träffar en skollogoped i ca 30 minuter hösten 2019:

Vårdnadshavare anmäler intresse att delta genom formuläret här nedanför (senast 19/5), och kommer då bli kontaktade av en av skollogopederna under andra halvan av maj 2019. Ni får möjlighet att ställa frågor, och logopeden kommer ställa några korta bakgrundsinformationsfrågor. Efter detta kommer ett samtyckesformulär samt ett frankerat svarskuvert skickas ut.

De barn/ungdomar där skriftligt samtycke från samtliga vårdnadshavare skickats in kommer att få träffa en skollogoped individuellt under hösten 2019 vid ett tillfälle om 20-30 minuter under skoltid i samråd med lärare. Deltagande elever går då alltså i årskurs 4-9.

Under tillfället får eleven återberätta en kort berättelse som han/hon hört, förklara sin favoritsport eller sitt favoritspel, och göra två korta minnesuppgifter (upprepa meningar och upprepa korta påhittade ord). Alla uppgifter spelas in och inspelningarna kommer sedan att skickas till Karolinska Institutet för analys.

All insamlad persondata behandlas enligt forskningsetiska regler samt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Ännu mer information och kontakt:

Vill ni läsa den fullständiga informationen till vårdnadshavare och deltagande elever kan ni ladda ner den här!

Om ni har några frågor, kontakta ansvarig forskare Anna Eva Hallin på annaeva.hallin@ki.se. Mer information om Anna Eva kan du hitta på hennes presentationssida.


INTRESSEANMÄLAN (inte bindande) - SENAST 19 maj

för deltagande i språkforskningsprojekt i sundsvall hösten 2019

Kryssa för det som stämmer *
För att delta i sundsvallsprojektet behöver alla barn och ungdomar som deltar uppfylla följande tre kriterier: