språk i praktiken

Kunskapen kring språkstörning måste öka: DLD-ABC!

Idag, 19 oktober, är det den internationella dagen för medvetandegörande kring språkstörning/DLD eller the International DLD Awareness Day! Temat är “ABC’s of DLD” och idag på språkforskningsbloggen finns ett eget språkstörnings-ABC att fundera kring!

Print Friendly and PDF

Screening av läsförmåga - en möjlighet till rätt insatser i rätt tid!

Idag fördjupar jag mig i vikten att ett screeningmaterial kan leda till rätt insatser i rätt tid, och jämför Nationellt Bedömningsstöd i Läs- och Skrivutveckling (Skolverket) samt screeningverktygen som har utvecklats av LegiLexi och Lexplore. En viktig fråga är: Ska vi verkligen hålla på och testa elever?

Print Friendly and PDF

Att upptäcka lässvårigheter innan lässtart

Vilka uppgifter har forskning visat är bra för att hitta barn som riskerar att utveckla senare läs- och skrivsvårigheter - innan lässtart? Och kan Skolverkets “Hitta språket” vara ett sådant material? Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Hur hittar vi elever med lässvårigheter tidigt?

Hur hittar skolan elever med lässvårigheter tidigt? Varför ska man screena alla elever? Och vad skiljer några aktuella screeningmetoder åt? Idag får ni första inlägget i en serie om lässcreening och teorierna och evidensen bakom några utvalda material: Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass och lågstadiet, Legilexis och Bornholmsmodellens kartläggningsmaterial, och Lexplores ögonrörelsemätning.

Print Friendly and PDF

Berättande och identitetsskapande

Språk är identitetsskapande - inte bara genom på vilket sätt vi pratar och använder språket - utan också genom de berättelser vi delar om oss själva. Hur påverkas detta identitetsskapande av språkstörning, och hur kan vi stötta barn och elever med språkstörning i detta? Mer om detta i dagens forskningsblogg!

Print Friendly and PDF

Hitta språkhindren i matematiken!

Elever som har språkliga utmaningar (t.ex. språkstörning eller svenska som andraspråk) riskerar att hamna i språklig sårbarhet i matematikämnet - hur kan vi hitta vad de språkliga hindren är, och vad kan vi göra åt det?

Print Friendly and PDF

Lärare, logopeder och Bornholm

Idag vill jag dela med mig av en glädjande boknyhet (som jag fått äran att bidra till) och lyfta möjliga samarbeten mellan pedagoger och logopeder i tidig läs- och skrivutveckling!

Print Friendly and PDF

Hur mäter vi bäst språkliga framsteg hos elever med språkstörning?

Hur vet vi att våra insatser för barn och ungdomar med språkstörning hjälper? Hur mäter vi bäst språkliga framsteg? Aktuell forskning kring detta - idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Många flerspråkiga barn men få flerspråkiga logopeder - Vad gör vi då?

Att utreda flerspråkiga barn är en ständigt aktuell utmaning. När möjligheten att göra en utredning på ett barns samtliga språk inte finns eller är praktisk möjlig - vad kan vi göra då?

Print Friendly and PDF

Så kan vi göra ordinlärning vid språkstörning mer effektiv

Idag om en rykande färsk studie som visar hur man kan använda variation för att göra ordinlärning hos förskolebarn med språkstörning mer effektiv.

Print Friendly and PDF

Kommunikation - en mänsklig rättighet

FN definierar kommunikation som en mänsklig rättighet - både för barn och för vuxna. Gillett-Swan & Sargeant (2017) har diskuterat detta utifrån barnens perspektiv, och särskilt med tanke på skolbarn och ungdomar med språkstörning eller språklig sårbarhet av andra anledningar. Välkomna tillbaka till forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Tillbaka till skolan: att bygga läsförståelse

Läsförståelse är en av de mest komplexa förmågorna - och en av de viktigaste - som elever förväntas tillägna sig i skolan. Därför är det viktigt att vi som arbetar med elever med och utan språklig sårbarhet har en förståelse kring hur komplext läsförståelse är, och de olika delar som behöver finnas på plats för att få en djupare förståelse av en text.

I dagens inlägg hoppas jag få er att reflektera kring hur ni arbetar med läsförståelse, era rekommendationer kring ert arbete med läsförståelse och ge lite användbara  länkar till att bygga vidare på ert eget arbete med läsförståelse!

Print Friendly and PDF

Möter du elever med språkstörning i dina klasser i höst? Fem saker att tänka på inför skolstart!

Välkomna tillbaka till en hösttermin med forskningsbloggen! Idag: fem saker som är bra att tänka på om du möter elever med språkstörning eller språklig sårbarhet av andra anledningar i ditt klassrum i höst.

Print Friendly and PDF

Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur?

Glad sommar från forskningsbloggen! Jag kommer ägna veckan åt att förbereda mig för all höstens undervisning och bjuder därför på lite fördjupning i området fonologisk medvetenhet idag. Även om ni känner er kompetenta på just detta så tror jag att ni kommer få några nya aha-upplevelser och uppslag till höstens arbete med era elever - både i förskoleklass och i grundskola.

Print Friendly and PDF

Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning!

Så här i skolavslutningstider tänkte jag bjuda på resultat från ytterligare en studie som visar hur logoped-lärarsamarbete för att främja språkutvecklande och språkmodifierande strategier i klassrummet kan leda till språkliga framsteg hos elever i högstadiet med språkstörning - alltså ett gott exempel på ett inkluderande och språkfrämjande arbetssätt. Ha en fin vecka!

Print Friendly and PDF

Välj rätt verb och uppmuntra komplex grammatik!

Ordförråd, ordanvändning och grammatik hänger i allra högsta grad samman, och det gör att vi när vi arbetar med barn och ungdomar med språkliga svårigheter har allt att vinna på att välja ord som också uppmuntrar till utveckling av mer komplex grammatik. Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Fördjupa ordförådet hos elever med språklig sårbarhet!

Att använda och förstå skolordförrådet är en stor utmaning för många elever i språklig sårbarhet, oavsett anledning! En nyligen publicerad studie visar hur man kan fördjupa ordförrådet hos högstadieelever och samtidigt hjälpa dom att utveckla sin egen metaspråkliga förmåga, vilket i sin tur kan leda till mer självständigt lärande! Idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Språk för hela livet - även äldre ungdomar med språkstörning behöver stöd!

Äldre ungdomar med språkstörning behöver få stöd i att utveckla språkliga förmågor för att klara kommunikativt krävande situationer i vuxenlivet, t.ex. en arbetsintervju. I dagens forskningsblogg skriver jag om ett behandlingsprogram för att träna just detta, och argumenterar varför logopeder inte bara bör finnas som en del av elevhälsan men också på arbetsförmedlingen och stödinstanser för ungdomar och unga vuxna.

Print Friendly and PDF

Att minska gapet mellan forskning, klinik och skola - viktigt och utmanande

Hur kan vi minska gapet mellan forskning och praktik? Vad har vi som forskare för ansvar och vilket ansvar ligger på de i vardagen? Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Tidig läsinlärning - evidens och samverkan

Har logopeder någon roll att fylla vad gäller tidig läsundervisning? Och vad är egentligen "Phonics"? Och visst är ni också nyfikna på förra årets mest nedladdade open-access artikel och vad den handlade om? Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF