aktuell forskning

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)

Glad sommar önskar forskningsbloggen med den sista i serien om läsutveckling som handlar om läsförståelse - med fokus på klassrummet. Vi ses igen i augusti!

Print Friendly and PDF

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 2)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 2)

Vi vet alla att det inte räcker att ljuda sig igenom en text för att bli en god läsare. Men hur utvecklas snabb ordigenkänning? Idag den andra delen i tre inlägg om läsutlärning, läsinlärning och läsförmåga baserad på Castles, Rastle och Nation (2018).

Print Friendly and PDF

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)

Få saker har debatterats och diskuterats så flitigt som hur tidig läsundervisning bör se ut - det som ibland kallas för “Reading Wars”. Forskarna Castles, Rastle och Nation (2018) hoppas att en gång för alla få slut på detta krig genom att sprida kunskap om både teori och evidens - och jag tänkte ta med er läsare på den resan också i en serie inlägg. Först ut: Att knäcka den alfabetiska koden!

Print Friendly and PDF

Matematik - ett av skolans språktunga ämnen

Det finns flera anledningar till att matematik kan vara en särskild utmaning för elever i språklig sårbarhet vilket är viktigt att veta om vi ska kunna göra rätt anpassningar och insatser! Idag skriver jag om en spännande studie som jämför prestationer på olika matematiska uppgifter hos elever med språkstörning, flerspråkiga elever (som ej ännu lärt sig engelska) och enspråkiga elever, och diskuterar relationen mellan matematik och språk.

Print Friendly and PDF

Språkstörning, alkohol och kriminalitet - vad behöver vi göra?

Hur går det för barn med språkstörning när de är vuxna? Det finns mycket forskning som visar att en stor proportion unga personer i fängelse har oupptäckta språk- läs- och skrivsvårigheter - men betyder det att barn med identifierad språkstörning har större risk för kriminalitet?

Print Friendly and PDF

Betydelsen av positiva relationer mellan lärare och barn med språkstörning!

Hur kan positiva relationer med pedagoger göra skillnad för barn med språkstörning? Idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Hur mår elever med språkstörning? Riskfaktorer och skyddande strategier

Att ha en språkstörning påverkar många delar av det dagliga livet. Forskare har identifierat faktorer som riskerar att påverka mående negativt, och vilka positiva faktorer och strategier som kan verka skyddande och skapa motståndskraft hos skolbarn med språkstörning. Hur kan vi som möter elever med språkstörning kan använda oss av denna kunskap?

Print Friendly and PDF

Många flerspråkiga barn men få flerspråkiga logopeder - Vad gör vi då?

Att utreda flerspråkiga barn är en ständigt aktuell utmaning. När möjligheten att göra en utredning på ett barns samtliga språk inte finns eller är praktisk möjlig - vad kan vi göra då?

Print Friendly and PDF

Så kan vi göra ordinlärning vid språkstörning mer effektiv

Idag om en rykande färsk studie som visar hur man kan använda variation för att göra ordinlärning hos förskolebarn med språkstörning mer effektiv.

Print Friendly and PDF

Vad beror språkstörning på?

Idag om aktuell forskning som relaterar till vad språkstörning beror på: en enskild studies osäkra resultat som fick orimligt stort medieutrymme (studien som rapporterade en koppling mellan paracetamolanvändning och språkförsening hos flickor innehåller många tveksamheter!) och hur metaanalyser kan göra att vi kan vara säkrare på vad svårigheter med språkinlärning hos personer med språkstörning beror på.

Print Friendly and PDF

Talsyntes - varför och till vilka elever!

GOD JUL från forskningsbloggen!

Talsyntes är ett av de mest använda alternativa verktygen för elever med avkodningssvårigheter, men vilka elever har mest nytta av detta verktyg? Läs mer i dagens forskningsblogg!

Print Friendly and PDF

Förbättrar appar läsförmågan?

Kan användandet av appar i smarta telefoner eller lärplattor förbättra elevers läsförmåga? En nyligen publicerad svensk studie undersökte detta.

Print Friendly and PDF

Dyslexi orsakas inte av ögonen och varför d ibland blir b

De senaste veckorna har en studie om ett visst sorts synfel hos personer med dyslexi fått stor spridning i media. Har verkligen ett nytt genombrott i dyslexiforskningen skett? Och vad beror det egentligen på att elever med dyslexi spegelvänder b och d?

Print Friendly and PDF

DLD awareness day - öka medvetenheten om språkstörning!

Glad Developmental Language Disorder Awareness Day! En dag för att uppmärksamma och öka kunskapen om språkstörning - det vill jag självklart fira på språkforskningsbloggen. Använd gärna denna dag till att sprida kunskap och diskutera i era nätverk - språkstörning finns hos 5-10% av befolkningen och är jämfört med andra funktionsnedsättningar ett okänt och särskilt hos äldre barn, ungdomar och vuxna ofta ett dolt funktionshinder. Kunskap är viktigt!

Print Friendly and PDF

Språkstörning i en digital värld

Vad är digital litteracitet? Vad säger forskningen om den digitala världen (som t.ex. datorspel, chattar, interaktiva böcker) och språkstörning hos barn och ungdomar? Idag startar en miniserie om språkstörning i en digital värld. 

Print Friendly and PDF

Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning!

Så här i skolavslutningstider tänkte jag bjuda på resultat från ytterligare en studie som visar hur logoped-lärarsamarbete för att främja språkutvecklande och språkmodifierande strategier i klassrummet kan leda till språkliga framsteg hos elever i högstadiet med språkstörning - alltså ett gott exempel på ett inkluderande och språkfrämjande arbetssätt. Ha en fin vecka!

Print Friendly and PDF

Välj rätt verb och uppmuntra komplex grammatik!

Ordförråd, ordanvändning och grammatik hänger i allra högsta grad samman, och det gör att vi när vi arbetar med barn och ungdomar med språkliga svårigheter har allt att vinna på att välja ord som också uppmuntrar till utveckling av mer komplex grammatik. Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Fördjupa ordförådet hos elever med språklig sårbarhet!

Att använda och förstå skolordförrådet är en stor utmaning för många elever i språklig sårbarhet, oavsett anledning! En nyligen publicerad studie visar hur man kan fördjupa ordförrådet hos högstadieelever och samtidigt hjälpa dom att utveckla sin egen metaspråkliga förmåga, vilket i sin tur kan leda till mer självständigt lärande! Idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Språk för hela livet - även äldre ungdomar med språkstörning behöver stöd!

Äldre ungdomar med språkstörning behöver få stöd i att utveckla språkliga förmågor för att klara kommunikativt krävande situationer i vuxenlivet, t.ex. en arbetsintervju. I dagens forskningsblogg skriver jag om ett behandlingsprogram för att träna just detta, och argumenterar varför logopeder inte bara bör finnas som en del av elevhälsan men också på arbetsförmedlingen och stödinstanser för ungdomar och unga vuxna.

Print Friendly and PDF

Att resonera med sitt inre språk - en utmaning vid språkstörning

Vi använder vårt språk och vår inre röst när vi löser många typer av uppgifter i vardagen och i skolan. Inte konstigt att denna typ av inre språkligt resonerande är en utmaning för elever med språkstörning. En rykande färsk studie som undersökt just detta skriver jag om i forskningsbloggen idag.

Print Friendly and PDF